Az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával tudomásul veszem, hogy a(z) Vranceanu-Kovács Gabriella EV (2330 Dunaharaszti, Móra Ferenc utca 60.) adatkezelő által a(z) https://nembeszel.hu/ felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: e-mail cím, telefonszám, számlázási cím adatok. 

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Az Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) továbbá tartalmazzák a  szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag  elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Vranceanu-Kovács Gabriella EV

A szolgáltató székhelye: 2330 Dunaharaszti, Móra Ferenc utca 60.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,

rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: hombolde@nembeszel.hu

Honlap:nembeszel.hu

Adószáma: 56462746-1-33

Nyilvántartási szám: 55109408

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai: https:/www.dima.hu/kapcsolat

 

1.Alapvető rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat

értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2. Oktatási szolgáltatás

A szolgáltatás tárgy, a szerződés tartalma 

Vranceanu-Kovács Gabriella EV, (továbbiakban: Szolgáltató) megrendelő ügyfelei (továbbiakban: Megrendelő) részére, online oktatási szolgáltatásokat, egyéni tanácsadást biztosít az érvényes árlistában és a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint.

A Megrendelő a számla kiegyenlítésével elfogadja, és magára kötelező érvényűnek tekinti a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. A felek között létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak az irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik.

 

 3. A Szolgáltató jogai és kötelességei

A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megrendelés díjának teljes kiegyenlítésétől számított 72 órán belül aktiválni. A szolgáltató kapcsolattartásra megjelölt hivatalos e-mail címére beérkezett, vagy postai úton beküldött módosítási kéréseket a Szolgáltató köteles 3 munkanapon belül feldolgozni, azokra érdemben reagálni.

A Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat a Megrendelő felé kiszámlázni. 

A Szolgáltatás díjának kiegyenlítése előre történik, csak ezt követően kapja meg a Megrendelő a hozzáférési adatokat.

4. A Megrendelő jogai és kötelességei

A Megrendelő jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére egy éven keresztül.

Megrendelőnek tilos tovább adnia harmadik félnek az általa megrendelt oktatás, szolgáltatás

anyagait, illetve az oldalhoz történő hozzáférési adatait.

A Megrendelő köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért az Előfizető felelősséggel tartozik.

5. A szerződés hatálya

A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben szabályozott szolgáltatásokat határozott ideig nyújtja a

Megrendelő számára. A szolgáltatások megrendelése online, a Szolgáltató megrendelő űrlapjain keresztül történik. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy online megrendelés hiányában – mivel a számlázás nem kezdhető meg – a Szolgáltató nem köteles ügyintézést folytatni.

A számlázási adatokat – még a számla kiállítását megelőzően – a Szolgáltató köteles írásban közölni (visszaolvasni) az előfizetőnek. Az adatbeviteli hibák javítására csak a „Megrendelés” gomb megnyomása előtt van lehetőség.

6. Minden szolgáltatásra érvényes általános feltételek

A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, valamint a jelen ÁSZF-et, erről azonban legalább 15 nappal a tervezett módosítás előtt tájékoztatni köteles a Megrendelőt honlapján, valamint a Megrendelő e-mail címén. Abban az esetben, ha a Szolgáltató üzembiztonsága igazolhatóan veszélybe kerül, a Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal módosítani az ÁSZF-et, erről azonban köteles előzetesen írásos tájékoztatást (indoklást) nyújtani Előfizetőinek. Az előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható.

 A Szolgáltató jogosult a Megrendelő adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat

harmadik félnek a Megrendelő írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra, valamint a számlatartozás esetén történő, adósságbehajtó társaság számára történő adatszolgáltatás.

 A Szolgáltató felelőssége: a Szolgáltató maximum a neki fizetett díj erejéig vállal anyagifelelősséget.

Adatokért, adatvesztés ellen csak külön megállapodás esetén vállal felelősséget. Titoktartási nyilatkozat: a Szolgáltató vállalja, hogy a vállalással kapcsolatban tudomására jutott adatokat szigorú üzleti titokként kezeli. Ez alól kivételt képeznek a Megrendelő által átadott, kifejezetten online megjelenéshez szükséges anyagok, illetve ahol a Megrendelő másképpen rendelkezik.

7. Az előfizetésre/klubtevékenységre vonatkozó feltételek

7.1. A jogviszony jellege

  • A Klub a Weboldalon megvásárolt Előfizetés útján érhető el
  • A Szolgáltató a Klub használatára jogosító Előfizetéseket az Előfizetők részére online formában értékesíti, a Szerződés a választott Előfizetés ellenértékének megfizetésével és a Belépési Adatok Szolgáltató általi elektronikus úton történő megküldéssel teljesedésbe megy. Ezt követően az Előfizető, illetőleg a Felhasználó arra válik jogosulttá, hogy a Klubbot az Előfizetés időtartama során használja
  • A Klub keretében elérhető konkrét anyagok tartalmát és mennyiségét a Szolgáltató alakítja ki. A Szolgáltató a Klubban elérhető anyagok közé havi rendszerességgel tölt fel új anyagokat. Szolgáltató fenntartja a jogot a Klubban előzetesen meghirdetett anyagok témájának, tartalmának és tematikájának előzetes módosítására. A módosításból eredő esetleges károkért a Szolgáltató nem felelős.

7.2  Az Előfizetés megvásárlása és tartalma

7. 2. 1. Előfizetés megvásárlására a Szolgáltató Weboldalán keresztül van lehetőség. Az Előfizetés megvásárlásához a Szolgáltató Weboldalán elektronikusan elérhető megrendelőlap kitöltése szükséges. Az Előfizető a Klub megrendelési folyamatának sikeres lezárásával regisztrálja magát a Weboldalon is. A regisztrációról a Szolgáltató külön értesítést küld e-mail útján. Amennyiben az Előfizető a megrendelési folyamatot nem fejezi be, így nem ad tényleges Megrendelést, úgy nem valósul meg a Weboldalra vonatkozó regisztrációja sem.

7. 2. 2. Az Előfizető a Megrendelés elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a megrendelő lapon megadott adatait a Szolgáltató nyilvántartásba vegye és kezelje a vonatkozó adatvédelmi szabályoknak megfelelően, illetve erre vonatkozó kifejezett nyilatkozata esetén ahhoz, hogy a Szolgáltató a jövőben rendezvényeivel, programjaival, akcióival kapcsolatos információt juttasson el.

7. 2. 3. Előfizető kijelenti, hogy adatai a Megrendelésen – és minden egyéb olyan alkalommal, amikor az a Klub használata során szükséges – a valóságnak megfelelően kerültek megadásra. Szolgáltató az Előfizető által megadott adatok valóságtartalmát nem vizsgálja, a valótlan, téves, hibás adatok közléséből eredő károkért való felelősségét Szolgáltató kizárja. Szolgáltató az Előfizető által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért.

7. 2. 4. A Megrendelés elküldését megelőzően Szolgáltató biztosítja az Előfizető számára az esetlegesen előforduló adatbeviteli hibák kijavítását. A Megrendelés véglegesítése előtt Előfizető számára biztosított az adatok ellenőrzése, a hibásan megadott adatok javítása.

7. 2. 5. Szolgáltató az Előfizető Megrendelését a beérkezést követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül az Előfizető által megadott e-mail címre küldött e-mailben visszaigazolja. E határidő eredménytelen elteltét követően Előfizető mentesül az ajánlati kötöttség alól.

7. 2. 6. Az Előfizetés határozatlan időtartamra vagy határozott időtartamra szólhat. Az Előfizetés időtartama azt követő napon kezdődik, amikor az Előfizető az Előfizetés díját a Szolgáltató részére maradéktalanul teljesíti. A határozatlan időtartamú Előfizetés az Előfizetés díjának befizetését követő 30 napos időtartamra érvényes. Az 1 (egy) éves határozott időtartamú Előfizetés az Előfizetés díjának befizetését követő 365 napos időtartamra érvényes. A három hónapos Határozott időtartamú Előfizetés az Előfizetés dijának befizetését követő 90 napos időtartalmra érvényes. A határozott időre szóló Előfizetés megszűnését megelőzően a Szolgáltató e-mail útján felhívja az Előfizető figyelmét a Szerződés megszűnésére, így ezen tájékoztatásra is tekintettel az Előfizetőnek lehetősége van az Előfizetés meghosszabbítására. Az Előfizető ezen tájékoztatás megtételére kifejezetten felhatalmazza a Szolgáltatót.  A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az Előfizetéseket a Klubban elérhető szolgáltatások köre szerint is differenciálja. Az aktuálisan elérhető Előfizetések időtartamáról, az általuk elérhető szolgáltatások köréről és előfizetési díjáról a Weboldalon található tájékoztatás.

7. 2. 7. Az Előfizetés megvásárlása a fizetés megtörténte előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. A Szerződés létrejöttének időpontját követően ugyanakkor az Előfizetőt az Előfizetéstől, illetve a Klub igénybevételétől való felmondási vagy elállási jog a jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott eseteket meghaladóan nem illeti meg. A határozatlan időtartamra szóló Előfizetés bármikor felmondható, mely felmondás esetén a Klub az Előfizetés érvényességének végéig továbbra is elérhető marad és az Előfizetés a díjfizetéssel fedezett időszak utolsó napján szűnik meg. A befizetett díjak nem visszatérítendőek, így részleges hónapra szóló előfizetési időszakra vagy meg nem tekintett Klub tartalomra vonatkozóan sem jár visszatérítés. A határozott időre szóló Előfizetés az előfizetési jogviszony meghosszabbításának hiányában a határozott időtartam utolsó napján megszűnik. Megszűnik továbbá az Előfizetés a jelen ÁSZF-ben, illetve a Felek közötti külön szerződésben meghatározott egyéb megszüntető okok bekövetkezte esetén. Amennyiben a Klub a Szolgáltató érdekkörében felmerült okból véglegesen megszűnne, úgy a Szolgáltató az Előfizetés már befizetett díjának szolgáltatással nem érintett időarányos összegét az Előfizető részére kizárólagos kompenzációként visszatéríti az Előfizető által megadott bankszámlaszámra. A Szolgáltató kizárja az Előfizetés díjának bármilyen, a jelen pontban leírtak kivételével történő visszatérítését, mely rendelkezéstől azonban a jelen ÁSZF 1. számú melléklete Fogyasztónak minősülő Felhasználók esetében eltérő rendelkezéseket állapíthat meg.

7. 2. 8. Szolgáltató az Előfizető részére az Előfizetés vételárának teljes kiegyenlítését követően, e-mailben küldi a felhasználáshoz kapcsolódó egyéb információkat.  A Szolgáltató hibásan, hiányosan megadott e-mail cím esetén az Előfizetőt a Belépési Adatok helyes e-mail címre történő kézbesítése érdekében egyéb elérhetőségein felkutatni nem köteles. Amennyiben az Előfizető a Belépési Adatokat technikai okokból kifolyólag nem kapta meg, úgy a Szolgáltató azokat a megadott email-címre az Előfizető erre irányuló jelzése esetén ismételten és díjmentesen megküldi. Tekintettel arra, hogy a vásárlást követően az email Szolgáltató általi kiküldésével a vásárlás lezártnak, a Belépési Adatok pedig átvettnek tekintendők, az Előfizető kizárólagos felelőssége, hogy a Szolgáltató felé késedelem nélkül jelezze, ha a Belépési Adatokat mégsem kapta meg. Előfizető felelős minden olyan kárért, amely a kézbesítési e-mail cím hibás vagy hiányos megadásából, az e-mail tárhelyre bármely okból (például megtelt vagy időközben törölt email fiók) történő sikertelenségéből származik.

7. 2. 9. Előfizető tudomásul veszi, hogy azonos időszakban kizárólag egy, ugyanazon személy jogosult a Klubbot Felhasználóként igénybe venni. A Felhasználó ezért köteles a Klub igénybevételéhez biztosított információkat megőrizni, azok titokban tartásáról gondoskodni. Amennyiben a Szolgáltató a felhasználást egyidőben, több személy általi használatát észleli, úgy jogosult a jelen ÁSZF 9.1-9.2. pontjában meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazni. A Belépési Adatok egyidejű vagy azonos időtartam alatti több Felhasználó, illetve Jogosulatlan felhasználó általi használatából eredő károkért a Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló Felhasználó felel.

7. 2. 10. A használati információk elvesztéséből, ellopásából, jogosulatlan megszerzéséből eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag az Előfizetőt terheli. Szolgáltató kifejezetten kizárja a Belépési Adatok átruházásával kapcsolatos mindennemű felelősséget, az esetleges visszaélésekért való felelősséget is ideértve, és felhívja a figyelmet arra, hogy visszaélés esetén sem ad ki új felhasználási információkat.

7. 2. 11. A számviteli jogszabályoknak történő megfelelés és a tranzakciók biztonsága érdekében, az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint a Szolgáltató az Előfizető adatait megőrzi, és ezen adatok a Szolgáltató adatbázisában összekapcsolásra kerülnek a megvásárolt Előfizetéssel.

7.3  Árak és fizetési feltételek

7. 3. 1. Az Előfizetések díjára a Weboldalon közzétett AAM díjak az irányadóak. A közzétett díjak minden esetben AAM értendők, azaz az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák. Az Előfizetések megvásárlása után tranzakciós díj vagy egyéb járulékos költség az Előfizetők részére nem kerül felszámításra.

7. 3. 2. Új Megrendelést a Megrendelés időpontjában rendelkezésre álló Előfizetésekre lehet leadni. A mindenkor megvásárolható Előfizetések köre a Weboldalon érhető el. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az Előfizetések körét, azok tartalmát és díját egyoldalúan módosítsa azzal, hogy a módosítás az annak hatályba lépését követően megkötött Előfizetői Szerződésekre irányadó. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a meghirdetett és a Weboldalon közzétett előfizetési árak mellett további egyedi kedvezményes akciókat szervezzen a Weboldalon, vagy más felületein, a már megkötött Szerződésekben foglalt feltételektől eltérő kondíciókkal, különös figyelemmel az eltérő előfizetési periódusokra és árakra. A mindenkori értékesítési akciókban kínált előfizetési feltételek kizárólag azokra az Előfizetőkre vonatkoznak, akik az akcióról szóló leírásban meghatározott feltételekkel rendelik meg és fizetik be az Előfizetésük díját.

7. 3. 3. Határozatlan időtartamú Előfizetés esetén az Előfizetésnek havi díja van, melynek befizetése esetén az Előfizetés a befizetés napját követő 30 (harminc) napos időtartamra érvényes.

7. 3. 4. Határozatlan időre szóló Előfizetés esetén az Előfizetés 30 napos időszakra esedékes díjának mértéke nem változik mindaddig, amíg az Előfizetést az Előfizető le ne mondja, vagy az bármilyen egyéb okból meg nem szűnik. A határozott időre szóló Előfizetésüket a már meglévő Előfizetők a következő időszakra ugyanazon díjmérték ellenében tudják meghosszabbítani, mint amilyen díjszinten a Megrendelésüket leadták. Az Előfizetést meghosszabbítani legkésőbb az Előfizetés aktuális érvényességének utolsó napján lehet. A lejáratot követően leadott Megrendelés már új Megrendelésnek és nem hosszabbításnak minősül. Amennyiben az Előfizetés meghosszabbítása a jelen pontban leírtak szerint már nem lehetséges, úgy az Előfizetés aktuálisan érvényes díját kell megfizetni.

7. 3. 5. A Szolgáltató az Előfizetések értékesítését külön szakosodott Szerződéses partner – mint online fizetési szolgáltató – bevonásával végzi a SimplePay biztonságos online fizetési felületen keresztül. Előfizető az Előfizetés vételárát kizárólag bankkártya felhasználásával egyenlítheti ki. Az Előfizetés díja az Előfizető általi fizetésre vonatkozó banki tranzakciós visszaigazolás alapján tekinthető teljesítettnek. A Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy Internetes kártyás fizetés esetén fokozottan ügyelni kell a kód, illetve azonosítóik titkosságának megőrzésére (pl. fizetési helyének megválasztásával, fizetési oldal kinyomtatásával). Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyás fizetési mód alkalmazása során vagy következtében keletkezik, így azért sem, ha a bankkártya elvesztését az Előfizető nem jelentette be a bankkártyát kibocsátó pénzintézet felé. A Szolgáltató különösen nem vállal felelősséget a Szerződéses partner által üzemeltetett online fizetési felület, illetve az alkalmazott fizetési megoldás hibájából, meghibásodásából eredő kárért.

7. 3. 6. A Szolgáltató a Klubbhoz való hozzáférést az Előfizetés teljes vételárának megfizetését követően biztosítja a Felhasználó részére. Szolgáltató az Előfizetés megvásárlásáról elektronikus úton előállított számlát bocsát ki. A számlát a Szolgáltató e-mailben küldi el az Előfizető által megadott email címre. Előfizető tudomásul veszi, hogy vásárlásáról kizárólag elektronikus úton kap számlát. Az elektronikus úton megküldött számla pdf dokumentumolvasó szoftverrel (Adobe Reader) megtekinthető, kinyomtatható.

7. 3. 7. A Szerződés az Előfizetés díjának az Előfizető által történő megfizetésével jön létre az Előfizető és a Szolgáltató között. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben az Előfizetés díját részben vagy egészben nem fizeti meg, akkor az Előfizető és a Szolgáltató között nem jön létre előfizetési jogviszony és az Előfizető Megrendelése automatikusan törlésre kerül.

7. 3. 8. Előfizető felhatalmazza a Szolgáltatót arra, hogy amennyiben a határozatlan idejű Előfizetést a díjfizetéssel fedezett időszak utolsó napjáig nem mondja le, úgy a Szolgáltató a következő előfizetési időszakra esedékes előfizetési díjat felszámítsa az Előfizető korábban rendelkezésre bocsátott bankkártyáján. Ha a Felhasználó nem biztosít kellő fedezetet a fizetés esedékessége napján, akkor a rendszer a fizetés sikertelenségéről e-mail üzenetet küld a Felhasználó által megadott e-mail címre és a soron következő munkanapon megkísérli ismételten – de legfeljebb még egy alkalommal – megterhelni a bankkártyát a díj összegével.

Ismétlődő bankkártyás fizetés: Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vásárló által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával Ön hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen webshopban (nembeszel.hu) kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és az Ön tranzakciónként hozzájárulása nélkül a Kereskedő által kezdeményezve történjenek. Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Kereskedő, sem a SimplePay nem fér hozzá. A Kereskedő által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Kereskedő felel, Kereskedő fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.

7. 3. 9. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ha elégtelen fizetőeszköz, vagy egyéb okok miatt a díjfizetést a 7.3. 8. pontban írtak szerint az esedékesség időpontjában nem sikerül rendezni, és a Felhasználó nem mondta le az Előfizetését, akkor a Szolgáltató felfüggesztheti vagy korlátozhatja a Felhasználó hozzáférését a Klubbhoz. Amennyiben az Előfizetés esedékes díjának rendezésére a beterhelés 7. 3. 8. pontban írt második megkísérlésekor sem kerül sor, úgy a Szerződés, és ezáltal a Felhasználó Klubbhoz történő hozzáférése a második sikertelen fizetési tranzakció napján azonnali hatállyal megszűnik.

 

Egyéb rendelkezések

A Felek írásos kommunikációnak fogadják el az e-mailben küldött leveleket. A kapcsolattartásra kijelölt e-mail címek a Szolgáltató részéről a nembeszel.hu honlapon feltüntetett e-mail-címek, a Megrendelő részéről pedig a honlapon leadott megrendelésen kapcsolattartóként megadott személy e-mail-címe. A Felek kölcsönösen írásosnak fogadnak el ettől eltérő e-mail címekről történő kommunikációt is, de bármilyen vitás kérdést vagy fizetési felszólítást a kijelölt címekre kell küldeni.

Szolgáltató számlaadási kötelezettségének a számlázz.hu online számlázórendszerrel, elektronikus formában tesz eleget. A számlázórendszer megfelelőségi nyilatkozata a Szolgáltatónál rendelkezésre áll, azt kérésre megküldi a Megrendelőnek.

Amennyiben Megrendelőnek nem áll módjában az elektronikus számla befogadása, úgy azt

megrendeléskor, a számlázás megkezdése előtt jelezheti Szolgáltató felé, mely esetben Szolgáltató hagyományos, papír alapú számlát állít ki és küld meg. A számla kiegyenlítésével Megrendelő elismeri, hogy az elektronikus számlát befogadja.

7. 4. A  Klub szolgáltatásainak igénybevétele

7. 4. 1. A Klub tartalma az előre megadott linkeken keresztül érhető el. Az Előfizető kizárólag online módon, illetve a zárt Facebook csoporton keresztül jogosult hozzáférni a Klubbhoz. A Klub igénybevétele internet kapcsolattal lehetséges, személyi számítógép vagy az Alkalmazások használatát lehetővé tevő egyéb eszköz útján. A Klubban elérhető egyes anyagok használatához az eszközbe beépített hangkártya és videokártya is szükséges.

7. 4. 2. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató egy nem átengedhető használati jogot biztosít a Felhasználó részére, arra vonatkozóan, hogy az Alkalmazásokat az általa használt mobil eszközön a Klubbhoz történő hozzáférés érdekében használhassa a jelen ÁSZF mindenkori rendelkezései szerint.

7. 4. 3. A Klubbhoz való hozzáférést a Szolgáltató a Szerződés időtartama alatt, a Szerződés megszűnésének napjáig biztosítja egy adott Felhasználó számára.

7.4. 4. Előfizető az lehet, aki; (i) cselekvőképességében nem korlátozott, nagykorú természetes személy; vagy (ii) 14. életévét betöltött kiskorú, aki a Klub használata során kizárólag a saját, munkával szerzett keresményének erejéig rendelkezik; vagy (iii) jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet, mely esetben a nevében eljáró személy szavatolja, hogy jogosult az adott szervezet képviseletére.

7. 4. 5. A Szolgáltató a Klub használatához kapcsolódóan a Felhasználók részére az alább meghatározott egyéb szolgáltatásokat is nyújtja: 

  1. Szolgáltató a Felhasználók részére az általuk megadott e-mail címre a Klubbal kapcsolatos legfrissebb információk közlése céljából hírlevelet küld, melyben tájékoztatja a Felhasználókat a Klubban elérhető anyagok körének bővüléséről, továbbá egyéb, Felhasználók számára hasznos információkat közöl.
  2. Amennyiben az Előfizetés vételára Szolgáltató bankszámláján jóváírásra kerül, a Szolgáltató ezen tényről a Felhasználó által megadott érvényes e-mail címre ugyancsak értesítést küld, és tájékoztatja a Felhasználót.
  3. A Szolgáltató a lejáró Előfizetésekről, az Előfizetés meghosszabbításáról e-mailben értesítést küld a Felhasználó részére, annak érdekében, hogy az Előfizetést meg tudja hosszabbítani.

7. 4. 6. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Weboldalt és az Előfizetés keretében elérhető Klub szolgáltatásokat szükség szerint, időről-időre módosítsa, átalakítsa, továbbfejlessze. A Felhasználó nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Szolgáltatóval szemben ezen módosítások, átalakítások, vagy továbbfejlesztések kapcsán.

7. 5. Magatartási szabályok

7. 5. 1. A Felhasználók kötelezettséget vállalnak arra, hogy mindenkor a társadalmi szokások és etikai szabályok szerint elvárható kulturált magatartást tanúsítják, a Klubban való részvétel szabályait magukra nézve kötelezőnek ismerik el. A Felhasználók magatartásukkal, véleménynyilvánításukkal a Szolgáltató jó hírnevét és tekintélyét nem csorbíthatják, a Klub további felhasználóinak és az ott elérhető anyagok megalkotóinak személyi és szerzői jogait kötelesek tiszteletben tartani.

7. 5. 2. A Felhasználók a használt felületeken a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem jogosultak gazdasági, kereskedelmi, reklám vagy értékesítési tevékenységet folytatni, politikai, vallási, egyházi, világnézeti nézeteiket, vagy egyéb meggyőződésüket közölni, illetve terjeszteni, esetlegesen közrendbe és/vagy közerkölcsbe ütköző, illetve a Klubbot bármely minőségben használó további személyek zavarására alkalmas magatartást tanúsítani. A Felhasználók kötelesek továbbá tartózkodni az olyan megnyilvánulástól, mely a Szolgáltató jó üzleti hírnevét sértheti, illetve a Klub keretében történő csoportos önfejlesztés bizalmi szintjének, a közösség összetartásának megbomlasztására alkalmas lehet. A Felhasználók kötelesek tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti.

7. 5. 3. Felhasználók a hozzászólásuk elküldésével lemondanak minden, szerzői joggal kapcsolatos vagyoni jogukról. A Klub által használt felületeken közzétett szövegek, képek, videók és információk nyilvánossághoz közvetítési jogai a hozzászólás elküldése után a Szolgáltató tulajdonába kerül. A Szolgáltató, valamint a Szolgáltatótól engedélyben részesülő személy korlátozás és előzetes értesítés nélkül jogosult a hozzászólás ismételt közlésére, hasznosítására, felhasználására (különösen a Klub népszerűsítése érdekében), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a Felhasználók részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk. A Felhasználók saját hozzászólásukat továbbra is szabadon használhatják.

7. 5. 4. Szigorúan tilos a Klub felhasználóinak személyes adatait technikai vagy egyéb módszerekkel illegálisan gyűjteni és tárolni.

7. 5. 5. Szolgáltató eltávolítja azokat a hozzászólásokat, amennyiben azok megítélése szerint sértik a jelen ÁSZF-ben meghatározott magatartási szabályokat, vagy egyébként jogszabályba ütközhetnek.

7. 5. 6.  Szolgáltató különösen az alábbi jellegű hozzászólások esetében léphet fel:

  • személyeskedés, mások minősítése, megsértése, fenyegetése,
  • politizálás,
  • trágár szavak használata.

7. 5. 7. Amennyiben a felületen közzétett hozzászólás valakinek a jogát vagy jogos érdekét sérti, a Felhasználók kérhetik, hogy a Szolgáltató a tartalmat törölje.

7. 6. Szavatosság, rendelkezésre állás

7. 6. 1. Felhasználók a Megrendelés leadásával jogosultak a Szolgáltató által kínált Előfizetéseket és az azokon keresztül elérhető Klub adattartalmat digitalizált formában megvásárolni a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően. Szolgáltató kijelenti, hogy a Klub hozzáférhetővé tételére és az Előfizetések Felhasználók részére történő értékesítésére megfelelő jogosultsággal rendelkezik.

7. 6. 2. A Szolgáltató szavatolja, hogy a Felhasználó a Klubbot folyamatosan igénybe tudja venni, azzal, hogy a Szolgáltató nem vállal szavatosságot a biztosított felületek host szolgáltató, valamint a Felhasználó által igénybe vett internet szolgáltató működési problémáiért, kimaradásaiért.

7. 6. 3. Szolgáltató nem felelős a felhasználói felületek működésének szüneteléséért, ha a szünetelést vis maior (így többek között, de nem kizárólagosan: háború, lázadás, terrorcselekmény vagy annak fenyegetése, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargó, baleset, tűz, blokád, árvíz, földrengés, természeti katasztrófa, súlyos vihar, súlyos energiaellátási zavar, súlyos közlekedési zavar/akadályozás, járvány, hatósági, katonai vagy rendfenntartói rendelkezés, utasítás vagy aktus, áramszünet, közszolgáltatások elégtelensége, a Szolgáltató érdekkörén kívül felmerülő okból történő szerver leállás, harmadik személyek által alkalmazott romboló alkalmazások, jogszabályi környezet jelentős megváltozása, hatósági aktus, stb.) vagy a Szolgáltató érdekkörén kívül eső harmadik személy magatartása idézte elő.

7. 6. 4. Szolgáltató semminemű felelősséggel nem tartozik abban az esetben, ha Felhasználó személyi számítógépe vagy más hordozható eszköze nem alkalmas az olvasóprogram megnyitására, futtatására, valamint a megfelelő sávszélességű internetkapcsolatra. A Felhasználó internetkapcsolatának biztosítását saját maga, valamely internetszolgáltató társaságnál fizetheti elő saját költségén. Internetkapcsolati szolgáltatást Szolgáltató nem nyújt, ilyen szolgáltatásért díjat nem számolhat fel és ezzel kapcsolatban semminemű felelősséget nem vállal.

7. 6. 5. A Szolgáltató a Szerződés alapján nem vállal jótállást. A Szolgáltatót a hatályos jogszabályok alapján jótállási kötelezettség a Klub, illetve az Előfizetések értékesítésével kapcsolatban nem terheli. 

7. 7. Felelősség

7. 7. 1. A Felhasználó a Klubbot csak saját felelősségére veheti igénybe. A Szolgáltató kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Felhasználót jogszabályok alapján megillető jogokon túl kifejezetten kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán. Az Előfizetések ára az előzőekben írt kizárásokra tekintettel került meghatározásra.

7. 7. 2. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha a Klub igénybevétele azért nem lehetséges, vagy a Klub minősége, illetve „élvezeti értéke” azért csorbul, mert az Előfizető számítógépe és/vagy a rendelkezésre álló adott sávszélességű internetes kapcsolata nem megfelelő. Amennyiben a Szolgáltató működési körén kívül eső valamely okból (így például a 7. 6. 3. pontban írt vis maior ok, vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következtében) nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel az Előfizetővel vagy a Felhasználóval szemben semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt, az Előfizetés díjának visszatérítésére nem köteles.

7. 7. 3. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Klubban közzétett anyagok szerzői jogi jogosultjai bármikor jogosultak az adott anyag felhasználására adott engedélyt visszavonni. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a szerzői jogi jogosult az adott anyag felhasználására vonatkozó hozzájárulását visszavonja, a Szolgáltató az adott anyagot Klubból, valamint a saját rendszereiről eltávolítja.

7. 7. 4. A Klubban közzétett tartalmak az azok megjelenési időpontjában hatályos jogszabályi rendelkezések alapján készülnek, a tartalmuk újabb, a témával kapcsolatos jogszabályi előírások megjelenésével hatályát veszítheti. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az információk elavulásából eredő károkét és következményekért.

7. 7. 5. A Szolgáltató által összeállított és bármilyen formában közzétett tartalmak nem minősülnek tanácsadásnak, ezért azok alkalmazása és annak következményei a Felhasználó kizárólagos felelősségi körébe tartoznak. A Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy a Klubban közétett anyagokban megfogalmazottakat minden esetben felhasználójuk egyedi igényeire kell szabni. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az információk személyre szabásának elmulasztásából eredő károkét és következményekért.

7. 7. 6. A Klub részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat minden Felhasználó saját felelősségére veszi igénybe. A különböző hozzászólások szerzői joga adott Felhasználót illeti, ugyanakkor a Szolgáltató jogosult azokból korlátozás nélkül idézni, illetve azokat sokszorosítani. A hozzászólások harmadik személy által csak személyes használatra nyomtathatók, tölthetők le, illetve terjeszthetők, és kizárólag a Szolgáltató írásbeli hozzájárulásával lehet azokat felhasználni.

7. 7. 7. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet bármely, Klubbot használó személy jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott a Klub bármely felhasználójának vagy harmadik személynek. A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan kárért, mely a Klub szolgáltatások nem szakszerű vagy nem jogszerű használatából ered. A Szolgáltató kifejezetten kizárja felelősségét a következményi károk tekintetében. A Szolgáltató kártérítési felelősségének felső összeghatára a Felhasználó által megvásárolt Előfizetés egy éves díjára korlátozott, kivéve, ha jogszabály a felelősség ilyen korlátozását kifejezetten kizárja. 

8. Szerzői jogok

8.1. A Weboldalon, illetve a Szolgáltató egyéb felületein  megjelenített tartalom és megjelenések (ideértve többek közt valamennyi elérhető szöveges és képi megjelenést, grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást) a Szolgáltató szellemi alkotásai, vagy egyébként a Szolgáltató rendelkezési joga alá tartoznak a Szolgáltató által kötött megállapodások szerint. A Weboldalon megjelenített digitális tartalmak a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik. A tevékenységek rendeltetésszerű használatával járó megtekintésen túl ezen szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel, nem másolhatók, és egyéb módon sem hasznosíthatók. A fentiekkel összhangban a weboldalon elérhető tartalmak, a megjelenítésükhöz szükséges szoftverek, jogi védelem alatt állnak, mindezek illegális felhasználása tilalmazott.

8.2. A védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok szintén szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Szolgáltatót illetik meg.

8.3. A Felhasználó által a Weboldallal, illetve a Klub anyagokkal, szolgáltatásokkal kapcsolatban közölt hozzászólásokon, észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Szolgáltató korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Szolgáltató minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható.

8. 4. A Szolgáltató korlátozás nélkül jogosult a Felhasználók hozzászólásainak hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

8. 5. A Felhasználó nem jogosult a Szolgáltató által a Klub, Tanfolyamok, Oktatóvideók keretében hozzáférhetővé tett anyagok, ismeretek másolására, harmadik személyek részére történő továbbadására, vagy a Szolgáltató utasításaitól eltérő, vagy céljaival ellentétes felhasználására.

8. 6. A Klub szolgáltatás és egyéb szolgáltatáson keresztül megtekintett bármely tartalom csak magán- és nem kereskedelmi célú felhasználásra szolgál, és nem osztható meg a Felhasználón kívüli harmadik személyekkel. A Szolgáltató a Klub és tanfolymok előfizetése alatt korlátozott, nem kizárólagos és nem átruházható jogot biztosít a Klub és a tanfolyami anyagok eléréséhez és tartalmainak megtekintéséhez. A fentieken túl semmilyen jog, tulajdon vagy követelés nem kerül átruházásra a Felhasználóra. A Felhasználó vállalja, hogy nem használja a Klubban, Tanfolyamokon, Oktatóvideókon elérhető tartalmakat nyilvános bemutatásra.

8. 7. A Felhasználó vállalja, hogy nem tárolja, nem menti, nem többszörözi, nem terjeszti, nem módosítja, nem mutatja be, nem közvetíti nyilvánossághoz, nem teszi közzé, nem engedélyezi, nem hoz létre származékos művet, nem kínálja eladásra, vagy nem használja fel (kivéve a jelen felhasználási feltételekben kifejezetten engedélyezett módon) azt a tartalmat és azokat az adatokat, amelyeket a Klub és Tanfolyam szolgáltatás tartalmaz, vagy amelyekhez ezen szolgáltatáson keresztül jutott hozzá. A Felhasználó vállalja, hogy nem kerüli meg, távolítja el, változtatja meg, gyengíti le, rontja vagy zavarja meg a szolgáltatások tartalomvédelmét; nem használ semmilyen webrobotot, pókot (spidert), lekaparót (scraper), webbejárót (crawlert) vagy más automatizált eszközt a szolgáltatások eléréséhez; nem fejti vagy modellezi vissza egyik szolgáltatáson keresztül sem elérhető szoftvereket vagy más termékeket és folyamatokat; nem helyez be semmilyen kódot vagy terméket, illetve semmilyen módon nem manipulálja annak tartalmát; és nem alkalmaz semmilyen adatbányászati, adatgyűjtési vagy adatkinyerési módszert. Ezen túlmenően vállalja, hogy nem tölt fel, ad fel postán, küld el e-mailben, vagy más módon, illetve nem továbbít a Szolgáltató szolgáltatásaihoz kapcsolódó számítógépes szoftverek, hardverek vagy telekommunikációs eszközök megszakítására, megzavarására, megsemmisítésére vagy működésének korlátozására szolgáló semmilyen anyagot, beleértve a szoftveres vírusokat vagy bármely más számítógépes kódot, fájlt vagy programot. 

9. Egyéb rendelkezések

 9. 1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar internet szabványok alkalmazandók.

 9. 2. Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.