Az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával tudomásul veszem, hogy a(z) Vranceanu-Kovács Gabriella EV (2330 Dunaharaszti, Móra Ferenc utca 60.) adatkezelő által a(z) https://nembeszel.hu/ felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: e-mail cím, telefonszám, számlázási cím adatok. 

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Az Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) továbbá tartalmazzák a  szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag  elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Vranceanu-Kovács Gabriella EV

A szolgáltató székhelye: 2330 Dunaharaszti, Móra Ferenc utca 60.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,

rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: szurdogabi@gmail.com hombolde@nembeszel.hu

Honlap:nembeszel.hu

Adószáma: 56462746-1-33

Nyilvántartási szám: 55109408

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai: https:/www.dima.hu/kapcsolat

 

Alapvető rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat

értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Oktatási szolgáltatás

A szolgáltatás tárgy, a szerződés tartalma 

Vranceanu-Kovács Gabriella EV, (továbbiakban: Szolgáltató) megrendelő ügyfelei (továbbiakban: Megrendelő) részére, online oktatási szolgáltatásokat, egyéni tanácsadást biztosít az érvényes árlistában és a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint.

A Megrendelő a számla kiegyenlítésével elfogadja, és magára kötelező érvényűnek tekinti a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. A felek között létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak az irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik.

 

 A Szolgáltató jogai és kötelességei

A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megrendelés díjának teljes kiegyenlítésétől számított 72 órán belül aktiválni. A szolgáltató kapcsolattartásra megjelölt hivatalos e-mail címére beérkezett, vagy postai úton beküldött módosítási kéréseket a Szolgáltató köteles 3 munkanapon belül feldolgozni, azokra érdemben reagálni.

A Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat a Megrendelő felé kiszámlázni. 

A Szolgáltatás díjának kiegyenlítése előre történik, csak ezt követően kapja meg a Megrendelő a hozzáférési adatokat.

A Megrendelő jogai és kötelességei

A Megrendelő jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére egy hónapon keresztül.

Megrendelőnek tilos tovább adnia harmadik félnek az általa megrendelt oktatás, szolgáltatás

anyagait, illetve az oldalhoz történő hozzáférési adatait.

A Megrendelő köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért az Előfizető felelősséggel tartozik.

A szerződés hatálya

A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben szabályozott szolgáltatásokat határozott ideig nyújtja a

Megrendelő számára. A szolgáltatások megrendelése online, a Szolgáltató megrendelő űrlapjain keresztül történik. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy online megrendelés hiányában – mivel a számlázás nem kezdhető meg – a Szolgáltató nem köteles ügyintézést folytatni.

A számlázási adatokat – még a számla kiállítását megelőzően – a Szolgáltató köteles írásban közölni (visszaolvasni) az előfizetőnek. Az adatbeviteli hibák javítására csak a „Megrendelés” gomb megnyomása előtt van lehetőség.

Minden szolgáltatásra érvényes általános feltételek

A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, valamint a jelen ÁSZF-et, erről azonban legalább 15 nappal a tervezett módosítás előtt tájékoztatni köteles a Megrendelőt honlapján, valamint a Megrendelő e-mail címén. Abban az esetben, ha a Szolgáltató üzembiztonsága igazolhatóan veszélybe kerül, a Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal módosítani az ÁSZF-et, erről azonban köteles előzetesen írásos tájékoztatást (indoklást) nyújtani Előfizetőinek. Az előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható.

 A Szolgáltató jogosult a Megrendelő adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat

harmadik félnek a Megrendelő írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra, valamint a számlatartozás esetén történő, adósságbehajtó társaság számára történő adatszolgáltatás.

 A Szolgáltató felelőssége: a Szolgáltató maximum a neki fizetett díj erejéig vállal anyagi

felelősséget.

Adatokért, adatvesztés ellen csak külön megállapodás esetén vállal felelősséget. Titoktartási nyilatkozat: a Szolgáltató vállalja, hogy a vállalással kapcsolatban tudomására jutott adatokat szigorú üzleti titokként kezeli. Ez alól kivételt képeznek a Megrendelő által átadott, kifejezetten online megjelenéshez szükséges anyagok, illetve ahol a Megrendelő másképpen rendelkezik.

Egyéb rendelkezések

A Felek írásos kommunikációnak fogadják el az e-mailben küldött leveleket. A kapcsolattartásra kijelölt e-mail címek a Szolgáltató részéről a nembeszel.hu honlapon feltüntetett e-mail-címek, a Megrendelő részéről pedig a honlapon leadott megrendelésen kapcsolattartóként megadott személy e-mail-címe. A Felek kölcsönösen írásosnak fogadnak el ettől eltérő e-mail címekről történő kommunikációt is, de bármilyen vitás kérdést vagy fizetési felszólítást a kijelölt címekre kell küldeni.

Szolgáltató számlaadási kötelezettségének a számlázz.hu online számlázórendszerrel, elektronikus formában tesz eleget. A számlázórendszer megfelelőségi nyilatkozata a Szolgáltatónál rendelkezésre áll, azt kérésre megküldi a Megrendelőnek.

Amennyiben Megrendelőnek nem áll módjában az elektronikus számla befogadása, úgy azt

megrendeléskor, a számlázás megkezdése előtt jelezheti Szolgáltató felé, mely esetben Szolgáltató hagyományos, papír alapú számlát állít ki és küld meg. A számla kiegyenlítésével Megrendelő elismeri, hogy az elektronikus számlát befogadja.

 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar internet szabványok alkalmazandók.

 Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel

rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.